ร่วมอบรมพัฒนาตำราและหนังสือมาตรฐานโดยผ่าน video conference