ประชุมโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลย่านซื่อ