เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับ รพ.สต. นาวง