ประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางในการพัฒนาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน