รับเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้ประกอบการตรวจคัดกรอง