โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลย่านซื่อโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชนกลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ อสม. รพ.สต.ย่านซื่อ