ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔