โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะที่ ๓