การประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพผ่านระบบ Video Conference