ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตรังประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓