โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จ.ตรัง ร่วมกับ สปสช.เขต12 สงขลา ที่ รพ.สต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด