ประชุมการพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข