ประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัย​โดยมีกลุ่ม​องค์กร​ ภาคีต่างๆในจังหวัดตรังส่งโครงการมายังหน่วยจัดการฯ ​๑๒​ โครงการ