ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย