ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องทุ่งลานไซหัก ๑