สอบความรู้รวบยอดภาคปฎิบัติ นักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์