โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกผ่านระบบ Video Conference