ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข