ประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาลตรังในการดำเนินงาน โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จ.ตรัง