ประชุมคณะกรรมการคลินิกโรคจากการทำงานจังหวัดตรัง ณ โรงพยาบาลตรัง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557