บรรยายหัวข้อเรื่องระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓