บรรยายในหัวข้อเรื่องบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓