แนะนำการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓