แนะนำการใช้ห้องสมุดและระบบต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓