บรรยายหัวข้อเรื่องการจัดการขยะและการลดใช้โฟมภายในวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓