ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์