โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒