บรรยายหัวข้อเรื่องแนวทางและขอบเขตการทำงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒