ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง