บรรยายหัวข้อเรื่องแนวทางและขอบเขตการทำงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง