รายงานสรุปผลโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Smart Brain and Health ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “ดุหยงเกมส์” โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข