ศึกษาดูงานและฟังบรรยายด้านความเป็นผู้นำการจัดการศึกษาและหลักสูตร Health Care ณ Regensburg University of Applied Sciences, Germany