คณะศึกษาดูงานและฟังบรรยายด้านการจัดหลักสูตรการอบรมระยะยาวเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและการสาธารณสุข ( Professional Development Training Programs )