โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง" การเรียนรู้จากการสะท้อนคิดค่ายอาสาสิรินธรตรัง "