ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓