ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรังครั้งที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓