วิทยากรหัวข้อปรัชญาแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีบทบาทหน้าที่จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการมีคุณธรรม/กลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ