หัวข้อทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่สวัสดิการและค่าตอบแทนในโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒