วิทยากรหัวข้อสมรรถนะวินัยข้าราชการควรรู้การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาอดทน จิตบริการของข้าราชการแนวคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งาน