หัวข้อแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑