หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวินัยข้าราชการควรรู้ การมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี การทำงานเป็นทีม จิตบริการของข้าราชการ แนวคิดเชิงบวกในโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒