ตัวแทนผู้อบรม นำเสนอผลการศึกษาตลอดหลักสูตรและสรุปผลการอบรมตลอดหลักสูตร