มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒