ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจของสถาบันพระบรมราชชนก