ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินการประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ