สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)