การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี