ระชุมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ แผนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ในการจัดการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care Worker)