ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓