หัวข้อแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒